Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.dudziak-sklep.pl§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Nieniejszy Regulamin dotyczy umów sprzedaży towarów będących w aktualnym asortymencie Sprzedawcy uwidocznionym na stronie internetowej Sklepu zawieranych na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).

 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.dudziak-sklep.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Stefana Dudziaka działającego pod firmą Stefan Dudziak Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej pod adresem 32-660 Chełmek ul. Mieszka I 4a, NIP 549-001-02-66, REGON 070204930, zwanego dalej Sprzedawcą.

 3. Osoba wyrażająca zamiar zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego jest zwana dalej Kupującym.

 4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i usunięcia - na stronie www.dudziak-sklep.pl. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych.

 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem: centrum.dsa@gmail.com lub telefonicznie pod nr: 33 846 13 45 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -18:00 oraz w sobotę w godzinach od 8:00 do 16:00; w niedzielę od 9-16. bądź pisemnie pod adresem ul. Mieszka I 4, 32-660 Chełmek.

§ 2 Zamówienia

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zdjęcia towarów to wyłącznie ilustracje poglądowe, mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący przed podjęciem decyzji ma możliwość uzyskania wszelkich informacji o towarze w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień poprzez stronę internetową Sklepu. Kupujący jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niezachowania przez Kupującego w tajemnicy loginu i hasła. W celu złożenia zamówienia należy na stronie wybranego towaru kliknąć przycisk -Dodaj do koszyka, następnie przejść do strony koszyka i postępować z dalszymi instrukcjami, aż do momentu ostatecznego potwierdzenia zamówienia poprzez klikniecie przycisku ?Finalizuj Zamówienie?.

 4. Kupujący może również dokonywać zamówień drogą mailową.

 5. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę w drodze mailowej jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 6. Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni, bez uwzględnienia czasu dostawy. Termin realizacji zamówień indywidualnych ustalany jest po wcześniejszym kontakcie mailowym.

 7. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Brak zapłaty całej ceny w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, w przypadku wyboru opcji przedpłaty skutkuje jego anulowaniem, umowa uważana jest za niezawartą.

 9. Kupujący ma możliwość zamówienia towaru z indywidualnie określonymi cechami. W takim przypadku Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia podaje warunki jego realizacji oraz cenę, które to Kupujący musi potwierdzić w zakreślonym terminie. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia warunków realizacji zamówienia przez Kupującego.

 10. Zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane Kupującego lub dane te są nieprawdziwe nie będą realizowane.

 11. W przypadku niedojścia do zawarcia umowy sprzedaży, strony zwracają sobie to co nawzajem świadczyły.


§ 3 Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o.   przesyłka kurierska lub Poczty Polskiej S.A. - paczka pocztowa.

 2. Czas dostawy jest zależny od przewoźnika i wynosi od 1-2 dni roboczych dla przesyłki kurierskiej oraz 3-4 dni roboczych dla paczki pocztowej.

 3. Do wysyłanego towaru dołączany jest paragon fiskalny (lub na życzenie Kupującego faktura VAT). W przypadku braku dołączonego do towaru paragonu lub faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w celu uzupełnienia braku.

 4. Koszt dostawy za pośrednictwem kuriera:§ 4 Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Kupującego przed wydaniem towar przelewem na rachunek bankowy P.I.S.O.I.G.S Stefan Dudziak (przedpłata) numer rachunku bankowego zostanie podany drogą mailową , bądź przy odbiorze towaru (przesyłka za pobraniem).

 2. Sprzedawca może na życzenie Kupującego ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji.

 3. Jeżeli po dokonaniu płatności wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych towarów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn), powstała nadpłata zostanie niezwłocznie zwrócona na konto Kupującego.§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia nie będąca przewoźnikiem i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy ? załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym równowartość koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, nie wcześniej jednak niż otrzymanie towaru z powrotem, lub dostarczenia dowodu nadania towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient pokrywa koszty zwrotu towaru.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.§ 6 Wymiana towaru

 1. Kupujący będący konsumentem może wymienić towar zakupiony w naszym sklepie w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia, jeżeli gdy towar nie był używany, ani nie nosi śladów użycia lub uszkodzenia. Wymieniany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu oraz formularzem zwrotu,który znajduje się w odnośniku na końcu regulaminu. Kupujący ponosi koszty odesłania towaru na adres Sprzedawcy, chyba że wymiana jest wynikiem błędu Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na jego koszt.

 2. W przypadku różnicy w cenie Klient zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Sklepu. Rzecz wymieniana musi być w tej samej cenie lub wyższej od zakupionego towaru. W wypadku podjęcia przez Kupującego decyzji o wymianie zakupionego towaru, powinien się on skontaktować ze Sklepem w drodze telefoniczne lub mailowej, gdzie otrzyma wyczerpującą informację, jak przeprowadzić taką procedurę.
  Towary wysyłane w formie gratisów przyznawanych w programie lojalnościowym nie podlegają wymianie.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego. Reklamacje Kupującego rozpatrywane są według tych przepisów.

 2. Kupujący z tytułu rękojmi może złożyć reklamację zakupionego Towaru, poprzez oświadczenie pisemne wysłane na adres Sprzedawcy lub przesłane pocztą elektroniczną na adres dsadudziak@interia.pl . Kupujący powinien dołączyć do oświadczenia reklamacyjnego dowód zakupu lub jego kopię.

 3. Kupujący powinien szczegółowo opisać przyczyny reklamacji w oświadczeniu oraz dokładnie określić żądania wobec sprzedawcy. W razie braków oświadczenia reklamacyjnego Sprzedawca wezwie Kupującego do jego uzupełnienia w zakreślonym terminie.

 4. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien zwrócić towar na adres Sprzedawcy.§ 8 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2015 r.

Formularz Zwrotu
0
0